hào
〈形〉
(1) (形声。 从水, 告声。 本义: 水势浩大)
(2) 同本义 [onrushing]

浩, 浇也。 从水, 告声。 虞书曰: "洪水浩浩。 --《说文》。 按, 浇者, 许以声训。 "

浩, 遶也, 水大也。 --《字林》

浩, 浩流也。 --《广雅》

浩浩沅湘。 --《楚辞·怀沙》

浩浩瀚瀚。 --《淮南子·俶真》

曰浩泽。 --《淮南子·地形》

(3) 又如: 浩波(大波, 洪波); 浩汗(浩浩, 浩然, 浩瀚。 水盛大的样子); 浩洋(水流广阔洪大的样子)
(4) 广远; 盛大 [vast; grand]

浩浩, 滔天。 --《书·尧典》。 传: "盛大。 "

陈竽瑟兮浩倡。 --《楚辞·东皇太一》。 注: "大也。 "

(5) 又如: 浩壤(广阔的土地); 浩渺(广阔无边); 浩然(盛大纯一的样子; 不可堵塞的样子; 浩然之气的省称); 浩烦(浩大繁多); 浩滂(盛大)
(6) 丰富, 众多 [numerous]

丧祭有余曰浩。 --《礼记·王制》。 注: "犹饶也。 "

(7) 又如: 浩博(广大众多); 浩漫(众多的样子; 广阔的样子); 浩穰(盛大众多的样子); 浩侈(繁多)
(8) 远; 无边无际 [faraway; boundless; limitless]

心飞扬兮浩荡。 --《楚辞·河伯》。 注: "志放貌也。 "

(9) 又如: 浩乎无际(广大无际); 浩浩漫漫(大雾无边无际)
(10) 通""。 傲慢 [arrogant]

浩倨者则不亲。 --《孔子家语·三怨》

(11) 又如: 浩居(浩裾, 浩倨。 傲倨, 怠慢不恭貌)

Advanced Chinese dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — (sinogramme) Pour les articles homonymes, voir hào …   Wikipédia en Français

 • — I hào ㄏㄠˋ 〔《廣韻》胡老切, 上皓, 匣。 〕 亦作“ ”。 1.水勢盛大貌。 漢 枚乘 《七發》: “浩瀇瀁兮, 慌曠曠兮。” 三國 魏 曹植 《贈白馬王彪》詩: “霖雨泥我塗, 流潦浩縱橫。” 明 楊慎 《丹鉛雜錄‧稱贊文章之妙》: “ 歐陽公 之文, 粹如金玉; 蘇公 之文, 浩如江河。” 2.泛指大, 遠。 《楚辭‧九歌‧東皇太一》: “陳竽瑟兮浩倡。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: hao4 解释: 1. 水势盛大。 明·张自烈·正字通·水部: “浩, 大水盛貌。 ”如: “浩瀚江河”、 “水势浩淼”。 书经·尧典: “汤汤洪水方割, 荡荡怀山襄陵, 浩浩滔天。 ” 2. 大、 广大。 如: “浩劫”、 “浩气长存”。 唐·韦应物·夕次盱眙县诗: “浩浩风起波, 冥冥日沉夕。 ”明·宋濂·谢⺗传: “然其志汗漫超越, 浩不可御。 ” 3. 繁多、 众多。 如: “费用浩繁”、 “浩如烟海”。 4. 见“浩浩”条。 姓。 如汉代有浩赏。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:hao4 1. 水勢盛大。 明·張自烈·正字通·水部: “浩, 大水盛貌。” 如: “浩瀚江河”、 “水勢浩淼”。 書經·堯典: “湯湯洪水方割, 蕩蕩懷山襄陵, 浩浩滔天。” 2. 大、 廣大。 如: “浩劫”、 “浩氣長存”。 唐·韋應物·夕次盱眙縣詩: “浩浩風起波, 冥冥日沉夕。” 明·宋濂·謝傳: “然其志汗漫超越, 浩不可禦。” 3. 繁多、 眾多。 如: “費用浩繁”、 “浩如煙海”。 4. 見“浩浩”條。 姓。 如漢代有浩賞。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【호】 크다; 물이 넓고 넓게 흐르는 모양; 광대한 모양 水 (물수) + 告 (알릴고) 삼수변부 7획 (총10획) [1] massive; great; vast [2] numerous; many; much [3] a Chinese family name 浩然之氣 (호연지기) 지극히 크고 굳세며 곧은 마음. 사물에서 해방된 자유로운 마음. 하늘과 땅 사이에 가득 찬 넓고 큰 원기 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — hào (1) ㄏㄠˋ (2) 水大, 引申为大和多: ~大。 ~繁。 ~荡。 ~瀚。 ~劫。 ~淼(亦作 浩渺 )。 ~气(盛大刚直之气)。 ~如烟海。 (3) 郑码: VMJ, U: 6D69, GBK: BAC6 (4) 笔画数: 10, 部首: 氵, 笔顺编号: 4413121251 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 호 클 10 strokes 삼수변+소우변+입구 …   Korean dictionary

 • 浩浩湯湯 — (浩浩湯湯, 浩浩汤汤) 浩浩蕩蕩。 宋 范仲淹 《岳陽樓記》: “浩浩湯湯, 橫無際涯。” 宋 蘇軾 《又次前韻贈賈耘老》: “ 具區 吞滅三州界, 浩浩湯湯納千派。” 清 薛福成 《論俄羅斯立國之勢》: “ 大江 洪 河 出 三峽 , 下 底柱 , 奔騰衝突於平原之地, 浩浩湯湯, 莫之能御矣。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 浩浩汤汤 — (浩浩湯湯, 浩浩汤汤) 浩浩蕩蕩。 宋 范仲淹 《岳陽樓記》: “浩浩湯湯, 橫無際涯。” 宋 蘇軾 《又次前韻贈賈耘老》: “ 具區 吞滅三州界, 浩浩湯湯納千派。” 清 薛福成 《論俄羅斯立國之勢》: “ 大江 洪 河 出 三峽 , 下 底柱 , 奔騰衝突於平原之地, 浩浩湯湯, 莫之能御矣。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 浩浩蕩蕩 — (浩浩蕩蕩, 浩浩荡荡) 水勢壯闊貌。 後多形容氣勢雄壯, 規模巨大。 五代 徐綸《陽城龍泉院記》: “浩浩蕩蕩, 遍十萬而包大千。” 《水滸傳》第五五回: “馬步三軍人等, 浩浩蕩蕩, 殺奔 梁山泊 來。” 《紅樓夢》第十四回: “一時只見 寧府 大殯浩浩蕩蕩, 壓地銀山一般從北而至。” 郭沫若 《脫離蔣介石以後》三: “ 章江 也浩浩蕩蕩地漲滿了一江春水。” 馬烽 西戎 《呂梁英雄傳‧起頭的話》: “內中有一位 賀龍 將軍, 率領一二○師, 浩浩蕩蕩開到 晉 西北來。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.